• Darmowa dostawa od 199zł
  • Pomożemy w zakupie
  • 30 dni na zwrot
  • Szybka realizacja
  • Największy wybór
Tablica informacyjna

INFORMACJE DLA KONSUMENTA*

SPRZEDAWCA
Silesiawent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-313) przy ulicy Rybnickiej 99, wpisaną do Krajowego  Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000678108, NIP 6472578413, nr REGON 36728082500000 .

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
Adres pocztowy: ul. Rybnicka 99, 44-313 Wodzisław Śląski
Adres e-mail: sklep@systemy-wentylacji.pl
Telefon: +48 32 440 29 39; 727 505 900

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, na czas i w celu realizacji sprzedaży.
Jeśli umowa nie stanowi inaczej, Sprzedawca wyda towar Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

WARUNKI REKLAMACJI
Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad – chyba że Sprzedawca poinformował Konsumenta o wadach towaru przed zawarciem umowy sprzedaży.
W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.
Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
=> przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
=> żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
=> żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Sklepie.
W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Konsument w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu.
Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w niniejszym dokumencie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
=> co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
=> co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
=> lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
=> bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,
=> internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
W przypadku, gdy dla zawarcia umowy konieczne będzie podanie danych osobowych, informujemy, że ich administratorem będzie Sprzedawca, a przetwarzanie odbywać się będzie na wskazanych poniżej zasadach:
Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
=> zawarcie umowy sprzedaży
=> marketing bezpośredni, inny niż newsletter
=> przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:
=> umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
=> ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
=> umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
=> nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
=> nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:
=> dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

Skutek niepodania danych:
=> brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
=> brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane Sprzedawca będzie przetwarzać tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
=> przestanie ciążyć na nim obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania Twoich danych lub
=> ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
=> zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

TWOJE UPRAWNIENIA
Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:
=> dostępu do Twoich danych osobowych,
=> ich sprostowania,
=> usunięcia,
=> ograniczenia przetwarzania,
=> żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:
=> wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się ze Sprzedawcą, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
=> dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
=> dostawca płatności
=> biuro księgowe
=> dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
=> podmiot zapewniający usługi marketingowe
=> odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.


*osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl